Thông báo Rà soát hồ sơ học sinh, điểm và các chứng chỉ/chứng nhận đầu ra phục vụ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.