Phòng Kế toán là đơn vị thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Phòng Kế toán phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính đồng thời quản lý hành chính và phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

Kế toán: Trần Xuân Hồng

Số điện thoại: (028)38355873