Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa học: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thời gian đào tạo: 01 tháng

 

Thời gian: 01 tháng (03 buổi/tuần), mỗi buổi 04 tiết.

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
2 NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
5 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
6 KẾ TOÁN THUẾ GTGT
7 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
8 KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
9 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
11 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
12 BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ, THUYẾT MINH BCTC
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay