Giới thiệu Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Khoa Công nghệ thực phẩm là đơn vị thuộc trường Trung cấp Vạn Hạnh, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Khoa Công nghệ thực phẩm phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm đồng thời quản lý hành chính và phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

Trưởng Khoa: Ngô Thị Mỹ Hạnh

Giảng viên: – Trần Vĩnh Thường

                    – Lê Thi Mỹ Hạnh

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay