Giới thiệu Khoa Kinh tế – Du lịch

Khoa Kinh tế – Du lịch là đơn vị thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường.

Khoa Kinh tế – Du lịch phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế, du lịch đồng thời quản lý hành chính và phối hợp tác nghiệp với các đơn vị khác trong Trường.

Trưởng Khoa: Ngô Thị Mỹ Hạnh

Trưởng bộ môn kinh tế: Hồ Thị Bích Phương

Trưởng bộ môn cơ bản: Nguyễn Thị Lệ Hoa

Giảng viên: – Đổng Thùy Linh

– Lê Nhật Tân

– Lê Văn Cúp

Đăng ký ngay
Đăng ký ngay