Danh sách Tài khoản đăng nhập học trực tuyến phần mềm Microsoft Teams – Môn Giáo dục Thể chất – Khoá 22

* Lưu ý: Học sinh đăng nhập vào phần mềm Microsoft Teams trên điện thoại hoặc đăng nhập trực tiếp trên trình duyệt Web. Mật khẩu đăng nhập vào tài khoản là Mã số học sinh (Có trong danh sách từng lớp).

  1. DH22A_Tai khoan Teams Online
  2. TH22A_Tai khoan Teams Online
  3. DS22A_Tai khoan Teams Online
  4. KT22A_Tai khoan Teams Online
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay