Danh sách Tài khoản đăng nhập học trực tuyến phần mềm Microsoft Teams – Môn Giáo dục Quốc phòng – Khoá 21

Lưu ý: Học sinh đăng nhập vào phần mềm Microsoft Teams trên điện thoại hoặc đăng nhập trực tiếp trên trình duyệt Web. Mật khẩu đăng nhập vào tài khoản là Mã số học sinh (Có trong danh sách từng lớp).

  1. Lop DH21A_DS Online Teams
  2. Lop DS21A_DS Online Teams
  3. Lop HD21A_DS Online Teams
  4. Lop KT21A_DS Online Teams
  5. Lop TH21A_DS Online Teams
Đăng ký ngay
Đăng ký ngay