CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa học: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Chứng chỉ: THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Mỗi buổi học 05 tiết (Lý thuyết và thực hành) => Tổng cộng 180 tiết (90 tiết lý thuyết + 90 tiết thực hành)

STT CÁC NỘI DUNG CHÍNH
Phần 1 Phần : PHOTOSHOP – XỬ LÝ ẢNH
1 Tổng quan về Photoshop
2 Làm việc với vùng chọn
3 Làm việc với layer
4 Nhập và xử lý văn bản – Công cụ Pen
5 Masks & Channels – Hiệu chỉnh màu
6 Các nhóm bộ lọc – Kỹ thuật tô vẽ nâng cao
Phần 2 ILLUSTRATOR
1 Tổng quan về Illustrator – xây dựng đối tượng cơ bản
2 Chọn đối tượng – Tổ chức đối tượng
3 Màu sắc & đường viền – sử dụng nhóm công cụ Pen
4 Sử dụng nhóm công cụ Paint brush – Biến dạng – Transform
5 Xử lý văn bản – Symbol
6 Các hiệu ứng (Effect) – Các nhóm bộ lọc (Filter)
Phần 3 PHOTOSHOP – XỬ LÝ ẢNH
1 Tổng quan về giao diện Coreldraw
2 Thao tác với công cụ – Lệnh Transformation
3 Vẽ tự do – Sử dụng chức năng Shape Tool
4 Lệnh Align and Distribute – Thao tác với lệnh Combine
5 Thao tác với các chức năng tô màu, chất liệu, tô lưới
6 Các Hiệu ứng (Efects)