CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tên khóa học: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thời gian đào tạo: 01 tháng

 

Thời gian: 01 tháng (03 buổi/tuần), mỗi buổi 04 tiết.

STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
2 NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
5 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
6 KẾ TOÁN THUẾ GTGT
7 KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ
8 KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
9 KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
10 BÁO CÁO TÀI CHÍNH – BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
11 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
12 BẢNG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ, THUYẾT MINH BCTC