Kế toán doanh nghiệp

01/01/2018

Kế toán doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tên khóa học: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Thời gian đào tạo: 01 tháng   Thời gian: 01 tháng (03 buổi/tuần), mỗi buổi 04 tiết. STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1 NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 2 NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 3 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG…