Tài chính – Kế toán

05/01/2017

Giới thiệu Phòng Tài Chính – Kế toán

Phòng Tài Chính – Kế toán là đơn vị thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Phòng Tài Chính – Kế toán phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính đồng thời quản lý…