Hành chính – Nhân sự

05/01/2017

Giới thiệu Phòng Hành chính – Nhân sự

Phòng Hành chính – Nhân sự là đơn vị chức năng trực thuộc Trường trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường. Phòng Hành chính – Nhân sự chuyên…