Công tác Sinh viên và Hướng nghiệp

05/01/2017

Giới thiệu Công tác Sinh viên và Hướng nghiệp

Phòng Công tác sinh viên và hướng nghiệp là đơn vị chức năng trực thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Tham mưu, đề xuất cho Ban Điều hành về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt…