Phòng – Ban

05/01/2017

Giới thiệu Công tác Sinh viên và Hướng nghiệp

Phòng Công tác sinh viên và hướng nghiệp là đơn vị chức năng trực thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Tham mưu, đề xuất cho Ban Điều hành về quản lý, tổ chức triển khai các hoạt…

05/01/2017

Giới thiệu Phòng Hành chính – Nhân sự

Phòng Hành chính – Nhân sự là đơn vị chức năng trực thuộc Trường trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, theo chủ trương, chính sách và chiến lược phát triển của Nhà trường. Phòng Hành chính – Nhân sự chuyên…

05/01/2017

Giới thiệu Phòng Tài Chính – Kế toán

Phòng Tài Chính – Kế toán là đơn vị thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Phòng Tài Chính – Kế toán phụ trách các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính đồng thời quản lý…

05/01/2017

Giới thiệu phòng Tuyển sinh – Truyền Thông

Phòng Tuyển sinh – Truyền thông là đơn vị chức năng trực thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Giám đốc điều hành về công tác tuyển…

05/01/2017

Giới thiệu Phòng Quản lý đào tạo

Phòng Quản lý Đào tạo là đơn vị chức năng trực thuộc trường Trung cấp Vạn Tường, hoạt động theo nhiệm vụ và chiến lược phát triển của Nhà trường. Tham mưu, đề xuất cho Ban Điều hành xây dựng, ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động…

05/01/2017

Chương trình đào tạo

1. Tin học ứng dụng 2. Dược sỹ trung cấp 3. Điều dưỡng 4. Thư ký văn phòng 5. Kế toán doanh nghiệp 6. Kinh doanh xuất nhập khẩu 7. Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm 8. Tài chính – Ngân hàng 9. Du lịch lữ hành